Informacion i Përgjegjshëm për Problemet e Sigurisë

Ju lutemi dërgoni problemet e sigurisë në:

security-reporting@freelancer.com

Do të merren në konsideratë vetëm kërkesat ne lidhje me sigurinë. Nëse doni t'i shifroni të dhënat tuaja ju lutemi përdorni çelësin PGP në vijim.
Nëse kërkoni ndihmë nga ana e sajtit ju lutemi vizitoni faqen e ndihmës.

Mos u përfshini në aktivitete të këqija

Shembujt përfshijnë mohimin e shërbimit, shikimi i të dhënave private ose modifikimi i të dhënave të një përdoruesi tjetër pa autorizim.

Udhëzimet

Freelancer e njeh rëndësinë e kërkuesve në fushën e sigurisë, të cilët japin ndihmë për sigurinë e uebsajtit tonë. Për të nxitur raportimet e difekteve dhe për të na dërguar problemet e sigurisë, ne angazhohemi të mos ndërmarrim veprime private apo të mos e referojmë çështjen për mendim publik kundër raportuesit të difektit që ndjek këto udhëzime:

  • raportohet në Freelancer me anë të adresës së mësipërme email sa më shpejt të jetë e mundur
  • nuk publikohet diku tjetër
  • ekziston në një domein nën zotërimin e Freelancer (p.sh. *.freelancer.com, freelancer.co.*)
  • të jetë e verifikueshme nga ekipi i sigurisë

Ju lutemi përfshini të dhënat e mëposhtme në aplikim:

  • një shembull të konceptit ose që tregon dobësinë
  • udhëzime të hollësishme se si ta ri-krijojmë dobësinë
  • një adresë e-poste në të cilën mund t'ju kontaktojmë

Njohja

Problemet e sigurisë që konsiderohen veçanërisht me vlerë nga ekipi i sigurisë mund të shpërblehen në mënyrat e mëposhtme:

  • një emër apo kompani sipas zgjedhjes për t'u publikuar në Murin e Famës për Sigurinë
  • dhënia e stemës Tip me Parime (treguar më poshtë) në llogarinë në Freelancer.com
Stema "Tip me parime" për Udhëzimet në lidhje me sinjalizimet e Sigurisë në Freelancer