Informacion i Përgjegjshëm për Problemet e Sigurisë

Ju lutemi dërgoni problemet e sigurisë në:

security-reporting@freelancer.com

Do të merren në konsideratë vetëm kërkesat ne lidhje me sigurinë. Nëse doni të enkriptoni dorëzimin tuaj ju lutemi përdorni çelësin PGP në vijim.
Nëse kërkoni ndihmë nga ana e sajtit ju lutemi vizitoni faqen e ndihmës.

Mos u përfshini në aktivitete të këqija

Shembujt përfshijnë mohimin e shërbimit, shikimi i të dhënave private ose modifikimi i të dhënave të një përdoruesi tjetër pa autorizim.

Udhëzimet

Freelancer e njeh rëndësinë e kërkuesve në fushën e sigurisë, të cilët japin ndihmë për sigurinë e uebsajtit tonë. Për të nxitur raportimet e difekteve dhe për të na dërguar problemet e sigurisë, ne angazhohemi të mos ndërmarrim veprime private apo të mos e referojmë çështjen për mendim publik kundër raportuesit të difektit që ndjek këto udhëzime:

  • raportohet në Freelancer me anë të adresës së mësipërme email sa më shpejt të jetë e mundur
  • nuk publikohet diku tjetër
  • ekziston në një domein nën zotërimin e Freelancer (p.sh. *.freelancer.com, freelancer.co.*)
  • të jetë e verifikueshme nga ekipi i sigurisë

Ju lutemi përfshini të dhënat e mëposhtme në dorëzim:

  • një shembull ose demonstrim që tregon dobësinë
  • udhëzime të hollësishme se si ta ri-krijojmë dobësinë
  • një adresë email-i në të cilën mund t'ju kontaktojmë

Njohja

Problemet e sigurisë që konsiderohen veçanërisht me vlerë nga ekipi i sigurisë mund të shpërblehen në mënyrat e mëposhtme:

  • një emër apo kompani sipas zgjedhjes së kërkuesit për t'u publikuar në Murin e Famës për Sigurinë
  • dhënia e stemës "Kapele e Bardhë" (treguar më poshtë) në llogarinë e kërkuesit në Freelancer.com
Stema "Tip me parime" për Udhëzimet në lidhje me sinjalizimet e Sigurisë në Freelancer