Tarifat dhe Çmimet në Freelancer

Për Punëdhënësit

Projekte

Freelancer është falas për t'u regjistruar, për të postuar një projekt, për të marrë oferta nga punonjësit e pavarur, për të vlerësuar portofolin e punonjësit të pavarur dhe për të diskutuar kërkesat e projektit. Nëse zgjedh ta japësh projektin, ne të tarifojmë një tarifë të vogël projekti relative me vlerën e ofertës së zgjedhur, si një tarifë prezantimi.

Kostoja dhe mënyra e faturimit të tarifës varet nga lloji i projektit.

Për projekte me çmime fikse, një tarifë prej 3% ose €2.00 EUR (cilado qoftë më e madhe) merret në kohën që të jepet projekti. Nëse në vazhdim e paguan punonjësin e pavarur më shumë se shuma fillestare e ofertës, do të të tarifojmë tarifën e projektit për çdo pagesë të paguar.

Për projektet me orë, një tarifë prej 3% është taksuar në çdo pagesë që ju bëni tek freelancer-i.

Ju mund ta anuloni projektin nga pulti në çdo kohë deri në shtatë (7) ditë pasi projekti të jetë pranuar, për një rimbursim të plotë të tarifës.

Mund të blihen përmirësime projekti me deshirë.

Konkurset

Në kohën e postimit të një konkursi, punëdhënësit duhet të sigurojnë fonde të barabarta me çmimin total të konkursit. Ne ofrojmë Gantimin e Kthimit të Parave për këtë shumë çmimi.

Garancia e Kthimit të Parave ju jep të drejtën e kthimit të parave deri në 30 ditë nga mbyllja e konkursit nëse nuk jeni të kënaqur me kandidaturat e dërguara. Ju mund të rimbursoheni thjesht duke kontaktuar ndihmën.

Vini re se rimbursimet nuk janë të disponueshme për 'konkurset e Garantuara', dhe ky rimbursim nuk përfshin përmirësimet që ju mund të keni zgjedhur për konkursin. Nëse e keni zgjedhur një kandidaturë fituese dhe keni përfunduar dorëzimin e konkursit, gjë që ka lëshuar çmimin, ju nuk keni të drejtën e një rimbursimi.

Nuk ka tarifë për punëdhënësit për postim konkursi apo përzgjedhje të fituesit.

Për çdo kandidaturë fituese shtesë, do të duhet paguar çmimi përkatës.

Mund të blihen përmirësime konkursi sipas dëshirës.

Shërbimet

Në momentin e porositjes së një shërbimi, punëdhënësit duhet të siguronjë fonde të barabarta me çmimin total të shërbimit. Pagesa mbrohet nga Sistemi i Pagesave Milestone të Freelancer. Lëshoni pagesën vetëm atëherë kur të jeni 100% të kënaqur me punën e dorëzuar.

Për Freelancer

Freelancer e ka regjistrimin, krijimin e një profili, zgjedhjen e aftësive në projektet për të cilat jeni të interesuar, ngarkimin e një portofoli, marrjen e njoftimeve të projekteve, diskutimin e të dhënave të projektit me punëdhënësin, dërgimin e ofertave në projekte (anëtarët pa pagesë marrin fillimisht 6 oferta në muaj) dhe pjesëmarrjen në konkurse falas.

Mund të blihen përmirësime sipas deshirës për të promovuar ofertën.

Projekte

Për projektet me çmim fiks, në qoftë se ju është dhënë një projekt, dhe e pranoni, ne ju vendosim një tarifë të vogël projekti të krahasueshme me vlerën e ofertës së përzgjedhur, si tarifë fillestare. Në qoftë se ju më pas paguheni më tepër se shuma e ofertës fillestare, ne do aplikojmë tarifën e projektit për çdo pagesë të shtuar.

Për projektet me orë, tarifa aplikohet në çdo pagesë që ju bën punëdhënësi .

Tarifa për projektet me çmim fiks është 10% ose €4.00 EUR, cila të jetë më e madhe, dhe 10% për projektet me orë.

Konkurset

Dërgimi i punimeve në konkurs është falas. Tarifa e konkursit aplikohet kur ju fitoni çmimin e konkursit. Kjo tarifë faturohet kur lëshohet çmimi, që është mbasi keni fituar konkursin dhe ka përfunduar dorëzimi i materialeve të punimit sipas kërkesave të postuesit të konkursit.

Tarifa e konkursit për profesionistët freelancer është 10% ose €4.00 EUR, cila të jetë më e madhe.

Programi i punonjësit të pavarur të preferuar

Nëse jeni në Programin Freelancer i Zgjedhur, do t'ju faturohet një tarifë projekti prej 15% kur të fitoni dhe të pranoni një projekt me Rekrutues. Kjo nuk do të faturohet paraprakisht, si në projektet e zakonshme, por kur të merrni pagesën.

Verified by Freelancer

Aplikoni për Një distinktiv verifikuar nga Freelancer për €90.00 EUR* dhe bëhuni një freelancer i besueshëm. Aplikimi kërkon që ju të përfundoni një proces rigoroz verifikimi me ekipin tonë të ekspertëve të verifikimit.

*Tarifa për të aplikuar për një distinktiv të Verifikuar nga Freelancer mund të ndryshojë. Shihni tabelën e tarifave më poshtë.

Tarifa e rregullt për të gjithë freelancerët €90.00 EUR
Tarifa për Freelancerët e preferuar €75.00 EUR
Tarifa për Yjet në rritje €55.00 EUR
Tarifa e rinovimit €75.00 EUR

Pavarësisht nga rezultati i aplikimit tuaj, tarifa është e pakthyeshme.

Rimbursohet si Kredit Bonus

Në disa raste, kthimi i taksave mund të bëhet si kredit bonus. Ky bonus mund të përdoret vetëm brenda sajtit, dhe nuk mund të tërhiqet apo transferohet. Bonusi do të përfundojë pas 90 ditësh nga data e marrjes.

Promocion me Tarifa 0%

Tarifat e komisioneve Freelancer të projekteve për profesionistët freelancer që referojnë punëdhёnës të rinj që nuk kanë një llogari ekzistuese në Freelancer.com dhe që regjistrohen dhe krijojnë një llogari të re, do të ulet nga 10% në 0%, për të gjitha projektet e ardhshme që profesionisti referues do të kryejë për punëdhënësin e referuar.

Kjo është subjekt i kushteve në vijim:

 • Punëdhënësit e rinj duhet të referohen duke përdorur lidhjet promocionale në https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Për të shmangur çdo dyshim, komisioni i reduktuar 0% për projekt për profesionistët freelancer aplikohet vetëm për punën e kryer nga profesionisti freelancer që ka aplikuar me sukses në këtë promocion për punëdhënësin të cilit i përket aplikimi. Projektet e reja duhet të fillojnë pasi punëdhënësi të krijojë një llogari në Freelancer.com nga e cila të fillojë projektin.
 • Tarifat e komisioneve për projekt për profesionistin freelancer janë ulur nga 10% në 0% nga ky promocion. Të gjitha tarifat dhe çmimet e tjera mbeten të pandryshuara, përfshirë, por jo vetëm, tarifat e komisioneve dhe transaksioneve për punëdhënësin.
 • Ky promocion nuk është i vlefshëm për konkurset.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të shqyrtuar klasifikimet e punëdhënësve si punëdhënës të rinj për arsye të këtij promocioni, për të siguruar përdorim të drejtë të tij. Punëdhënësit duhet të kenë punuar me, dhe paguar, profesionistin freelancer që aplikon për të përdorur këtë promocion, për shembull nga një platformë tjetër. Profesionistëve freelancer mund t'u kërkohet të dërgojnë prova të kësaj pune të mëparëshme dhe të pagesës, përpara se të kenë të drejtën e uljes së komisionit. Për të fituar të drejtën për këtë promocion, punëdhënësit nuk duhet të kenë pasur asnjë llogari aktive në Freelancer.com, nga e cila është kryer pagesë gjatë 6 muajve të fundit para krijimit të llogarisë së re.
 • Tё gjithё elementet e tjerё tё Marrёveshjes sё pёrdoruesit vazhdojnё tё aplikohen - shihni https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Tё gjithё elementet e tjerë tё Tarifat dhe Çmimet vazhdojnё tё aplikohen - shihni https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer mund të kërkojë që të dyja palët të plotësojnë profilet e tyre dhe/ose të kalojnë kontrolle të identitetit përpara se të lëshohen pagesa.
 • Freelancer mund të kërkojë që informacionet për çdo projekt për të cilin aplikohet reduktimi komisioni janë të plotësohen me saktësi.
 • Ky promocion mund t'u hiqet përdoruesve të caktuar, nëse vërehen shumë kthime mbrapsht të fondeve, mashtrime apo rikthime të fondeve te klienti, nëse Freelancer mendon se ka rrezik që fondet të jenë subjekt i kthimit mbrapsht të fondeve apo rikthimit të fondeve te klienti, në raste kundërshtie mes punëdhënësit dhe profesionistit freelancer, ose për çdo arsye tjetër.
 • Freelancer është i vetmi që rezervon të drejtën absolute për të mos lejuar përdorimin e këtij promocioni, lidhur me përdorimin e drejtë të këtij promocioni, dhe për të parandaluar ndonjë mashtrim të mundshëm.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të kërkuar më shumë të dhëna nga çdo palë që aplikon për të përdorur këtë promocion, për hetimin e mashtrimit dhe për menaxhimin e rrezikut dhe qëllime të ngjashme.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të anuluar ose ndryshuar këtë promocion në çdo kohë.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të anuluar promocionin në çdo rajon nëse ofrimi i promocionit ndonjë banori të atij rajoni, bëhet ose konsiderohet i jashtëligjshëm.

Tarifa e kuotimit 3%

Komisionet e projektit të punonjësit të pavarur të tarifuara te punonjësit e pavarur që kanë fituar një kuotim nga një klient i jashtëm do të jetë 3% për të gjitha projektet mes punonjësit të pavarur dhe klientit të ri. Për klientët e jashtëm që pranojnë një kuotim, do të tarifohen komisionet 0% nga Freelancer.

 1. "Klient i ri" i referohet klientëve që nuk kanë krijuar më parë një llogari në Freelancer.com.
 2. Promocioni nuk zbatohet nëse klientët kanë disa llogari në Freelancer.com.

Kjo është subjekt i kushteve në vijim:

 • Punëdhënësit e rinj duhet të referohen nëpërmjet pranimit të një kuotimi dhe regjistrimit gjatë procesit të pranimit.
 • Për të shmangur dyshimet, komisioni i reduktuar i projekteve të punonjësve të pavarur prej 3% zbatohet vetlm në lidhje me punën e krye nga punonjësi i pavarur që ka aplikuar me sukses për këtë promocion për punonjësin specifik me të cilin lidhet aplikimi. Puna duhet të fillojë pasi punëdhënësi të krijojë një llogari të re në Freelancer.com dhe të fillohet duke përdorur këtë llogari të re.
 • Tarifat e komisionit të projektit për punonjësin e pavarur janë ulur nga 10% në 3% dhe tarifat e komisionit të projektit të klientit janë ulur nga 3% në 0% me këtë promocion. Të gjitha tarifat dhe çmimet e tjera mbeten njësoj, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tarifat e transaksioneve.
 • Ky promocion nuk është i vlefshëm për konkurset.
 • Freelancer rezervon të drejtën të rishikojë klasifikimet e punëdhënësve si punëdhënës të rinj për qëllimin e këtij promovimi, për të siguruar përdorim të drejtë të këtij promocioni. Për t'u kualifikuar për promocionin, punëdhënësit nuk duhet të kenë asnjë llogari aktive në Freelancer.com nga e cila është bërë një pagesë para 6 muajsh nga krijimi kësaj llogarie të re.
 • Të gjithë elementët e tjerë të marrëveshjes së përdoruesit vazhdojnë të zbatohen - shiko https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Të gjithë elementët e tjerë të komponentit të Çmimeve dhe tarifave të kushteve shtesë vazhdojnë të zbatohen - shiko https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer mund të kërkojë që të dyja palët të plotësojnë profilet e tyre dhe/ose të kalojnë kontrollet e identitetit përpara se të lëshohen pagesat.
 • Freelancer mund të kërkojë që detajet e çdo projekti ku zbatohet reduktimi i komisionit të jenë të plota ashtu si duhet.
 • Promocioni mund të mos përdoret për një përdorues specifik, nëse vëzhgohen kthime, mashtrime ose tarifime të rëndësishme, nëse Freelancer beseon se ka një rrezik që fondet të jenë subjekt i kthimit ose tarifimit, në raste të mosmarrëveshjeve mes punëdhënësit dhe punonjësit të pavarur, ose për çdo arsye tjetër.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të mos lejuar përdorimin e këtij promocioni me të drejtën e plotë dhe absolute, për sa i përket përdorimit të drejtë të këtij promocioni dhe për të parandaluar çdo mashtrim të dyshuar.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të kërkuar dorëzimin e informacioneve të mëtejshme nga çdo palë që aplikon për të përdorur këtë promocion për të hetuar mashtrimin dhe për menaxhimin e rrezikut dhe qëllime të ngjashme.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të anuluar ose ndryshuar këtë promocion në çdo kohë.
 • Freelancer rezervon të drejtën e anulimit të promovimit në çdo rajon nëse kërkohet ose bëhet i paligjshëm ofrimi i promocionit ndaj çdo banori të atij rajoni.

Planet e Abonimit

Zgjidhni nga një gamë e gjërë planesh abonimi për të përcaktuar tarifat që paguani për shërbimin. Ju mund të punoni në sajt edhe si punëdhënës edhe si profesionist freelancer si anëtar pa pagesë, ose të përfitoni avantazhe shtesë si anëtar me pagesë duke rritur nivelin e abonimit në një plan me pagesë.

Abonimet do të ripërtërihen mbi bazë mujore ose vjetore që nga dita e abonimit, nëse nuk anulohen. Nëse fondet janë të pamjaftueshme ne do përpiqemi ta rinovojmë abonimin tuaj deri në 30 ditë, deri sa fondet vihen në dispozicion.

Ju mund ta anuloni abonimin në çdo kohë nga faqja e parametrave të përdoruesit, gjë që do të ndalojë faturimin në fund të periudhës së abonimit tuaj pa kosto shtesë.

Shihni planet e abonimit

Korporata Freelancer

Përmirësoje profilin në korporatë. Fito besimin dhe besueshmërinë që të duhet për të shtuar praninë e biznesit tënd.

Ashtu si planet e anëtarësimit të Freelancer, korporata mund të jetë abonim mujor ose vjetor. Gjithashtu, mund të anulohet në çdo kohë nga faqeja e parametrave të Përdoruesit, që do të ndalojë faturimin në fund të periudhës së abonimit pa kosto shtesë.

Konverto në korporatë këtu

Tarifa të tjera

Projekte

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse përcaktohet ndryshe sipas përfitimeve të një plani abonimi me pagesë:

Postimi i një projekti FALAS
I cilësuar €9.99 EUR
Urgjent €9.99 EUR
Privat €21.99 EUR
Me kohë të plotë €229.99 EUR
Rekrutues €11.99 EUR
Marrëveshja e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €21.99 EUR
Marrëveshja e Transferimit IP €21.99 EUR
I vulosur €9.99 EUR
Prioritet €5.00 EUR
Zgjatni €9.99 EUR

Konkurset

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse përcaktohet ndryshe sipas përfitimeve të një plani abonimi me pagesë:

Postimi i një konkursi FALAS
Zgjedhja e fituesit të konkursit FALAS
Zgjedhja e fituesve shtesë FALAS
I garantuar FALAS
I cilësuar €30.00 EUR
Konkursi më i mirë €30.00 EUR
Urgjent €35.00 EUR
Thekso €15.00 EUR
I vulosur €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Marrëveshja e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €20.00 EUR
Zgjatni Kostot:
3 ditë = 15% të çmimit të konkursit
5 ditë = 20% të çmimit të konkursit
7 ditë = 30% të çmimit të konkursit
14 ditë = 40% të çmimit të konkursit
21 ditë = 50% të çmimit të konkursit
Gjysma e kostos do të përdoret për të rritur çmimin e konkursit (rrumbullakosur në numrin më të afërt të plotë).

Tarifa e ofertimit

Ofertimi për projekte FALAS
Ofertë e sponsorizuar 0.75% e shumës së ofertës (minimumi $5.00 USD, maksimumi $20.00 USD)
Thekso ofertën €1.00 EUR
Ofertë e vulosur €0.10 EUR

Tarifat e Kandidaturës së Konkursit

Dërgo një kandidaturë FALAS
Kandidaturë e vulosur €0.50 EUR
Theksoni kandidaturën €0.50 EUR

Tarifa Adresari

Sponsorizim i drejtpërdrejtë Si është zgjedhur në momentin e sponsorizimit (minimumi €35.00 EUR)

Provime

Kryerja e një provimi Në varësi të provimit. Siç përcaktohet përpara blerjes. Zakonisht ose pa pagesë, €5.00 EUR, €10.00 EUR, ose €15.00 EUR.

Ndryshim i tarifës së shërbimit të emrit të përdoruesit

Ndryshim i shërbimit të emrit të përdoruesit Një mundësi vetëm një herë për të ndërruar emrin e përdoruesit për $99 USD. Lexo më shumë këtu.

Tarifë transaksioni

Tarifat e transaksionit kur përdorni Kartë Krediti, PayPal ose Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Depozitim Bankar Lokal FALAS
Transfertë ndërkombëtare €15.00 EUR
*Përdoruesit Australian kanë $0,30AUD + 0,99% për transaksionet me karta Krediti/Debiti.

Tarifa gjykimi

Tarifa e arbitrazhit për kundërshtinë e pagesës milestone është €5.00 EUR ose 5%, cila të jetë më e madhe.

Sistemi i zgjidhjes se kundërshtive është projektuar për t'u lejuar të dyja palëve të zgjidhin problemet në lidhje me pagesat milestone mes tyre pa arbitrazh.

4 ditë pas ngritjes së një mosmarrëveshjeje (ose 7 ditë nëse mosmarrëveshja ngrihet nga profesionisti freelancer) secila palë mund të zgjedhë të çojë mosmarrëveshjen drejt arbitrazhit të paguar. Pala tjetër pastaj do të ketë 4 ditë të tjera për të pranuar të paguajë këtë tarifë dhe të dy palët të paraqesin çdo provë përfundimtare. Nëse pala tjetër nuk arrin të paguajë në kohë, do të humbasë kundërshtinë.

Tarifa e gjykimit do t'i rimbursohet fituesit të kundërshtisë.

Tarifa e kompensimit

Përdoruesit që kanë shkelur Termat dhe Kushtet tona duke kryer komunikime dhe transaksione jashtë platformës do të vlerësohen me një gjobë të barabartë me 30% të buxhetit maksimal të projektit ose shumës së rënë dakort.

Tarifa për tërheqjet

Tarifat mund të aplikohen sipas rastit në varësi të metodës së tërheqjes. Pala e tretë që ofron metodën e tërheqjes mund të aplikojë tarifa shtesë.

Tërheqje Ekspres €1.00 EUR
PayPal €1.00 EUR
Skrill (Moneybookers) €1.00 EUR
Kartë debiti Payoneer $1.00 USD
Transfertë ndërkombëtare €25.00 EUR

We impose a minimum withdrawal, after fees, of USD $50.

Tarifa pёr mirёmbajtjen

Llogaritë e përdoruesve që nuk janë hapur për gjashtë muaj do të tarifohen një tarifë deri në 14 $ USD për muaj derisa llogaria të mbyllet ose të riaktivizohet për kostot e ruajtjes, zhvillimit, mbështetjes dhe menaxhimit që i jepet profilit të përdoruesit, ruajtjes së portofolit, listimit në direktori, ofrim të shërbimit HireMe, tuajtjen e skedarit dhe ruajtjen e mesazheve. Këto tarifa do të rimbursohen pas kërkesës nga përdoruesit pas riaktivizimit vijues.

Tatimet

Taksat janë aplikuar në varësi të normave dhe rregullave të vendosura nga vendi i qëndrimit / shteti i regjistruar i përdoruesit.

Australi - Goods and Service Tax (GST) 10%
Kili - Value Added Tax (VAT) 19%
Bashkimi Europian - Value Added Tax (VAT) VAT rates
India - Tax Collected at Source (TCS) 1%
India - Taksa e Zbritur në Burim (TDS) 1% / 5%
Meksikë - Mbajtje e Tatimit të Fitimit 1% / 20%
Meksikë - Value Added Tax (VAT) 16%
Rusia - Value Added Tax (VAT) 20%
Zvicra - Value Added Tax (VAT) 7.7%

Rimbursimi i taksës së barabartë në Indi

Traktati çliron punonjësit e pavarur nga detyrimet e mbajtura, për shmangien e dyshimit, taksën e barabartë. Nuk do të tarifohesh ose paguash për këtë taksë, është një rimbursim.

Klienti Freelancer Kush Paguan Taksë Detajet e Taksës
Rezident Indian Rezident Indian Freelancer 2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto
Rezident Indian Të tjera Klienti 2% faturuar te klienti në pagesat bruto të planifikuara
Të tjera Rezident Indian Freelancer 2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto
Të tjera Të tjera Asnjë Asnjë

Client

Rezident Indian

Freelancer

Rezident Indian

Who Pays Levy

Freelancer

Detajet e Taksës

2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto

Client

Rezident Indian

Freelancer

Të tjera

Who Pays Levy

Klienti

Detajet e Taksës

2% faturuar te klienti në pagesat bruto të planifikuara

Client

Të tjera

Freelancer

Rezident Indian

Who Pays Levy

Freelancer

Detajet e Taksës

2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto

Client

Të tjera

Freelancer

Të tjera

Who Pays Levy

Asnjë

Levy Details

Asnjë

* Freelancer dhe partnerët e tij nuk ofrojnë këshilla tatimore, ligjore apo financiare. Ky material është përgatitur vetëm për arsye informuese dhe nuk është krijuar për të ofruar dhe nuk duhet të besohet për këshilla tatimore, ligjore apo financiare. Duhet të këshilloheni me këshilltarët tuaj tatimorë, ligjorë dhe financiarë..

Marrëveshja e përdoruesit

Tarifat dhe çmimet e përmbledhura në këtë faqe rregullohen nga kushtet e Freelancer Marrëveshjes së Përdoruesit dhe poltikave të sajtit. Marrëveshja e Përdoruesit përmban kushte të tjera dhe duhet të lexohet plotësisht. Në veçanti pjesa 23 e Marrëveshjes së Përdoruesit përcakton pasojat e mbylljes së llogarisë suaj për shkelje të Marrëveshjes së Përdoruesit. Këto pasoja mund të përfshijnë gjoba për dëmet që Freelancer do të pësojë si pasojë e veprimeve që shkelin Marrëveshjen e Përdoruesit.