Tarifat dhe Çmimet në Freelancer

Për Punëdhënësit

Projekte

Freelancer është falas për tu regjistruar, postuar një projekt, marrë oferta nga freelancer-a, shikuar portofolin e punës së freelancer-it dhe diskutuar kërkesat e projektit. Nëse ju zgjidhni të shpallni fitues projektin, dhe freelancer-i pranaon, ne ju bëjmë një faturim të vogël të vlerës së projektit në varësi të vlerës së ofertës së zgjedhur, si një tarifë hyrjeje.

Kostoja dhe mënyra e faturimit të tarifës varet nga lloji i projektit.

Për projektet me çmim fiks, një tarifë prej 3% ose €2.00 EUR (kusht të jetë më e madhe) është taksuar kur projekti i shpallur fitues nga ju është pranuar nga secili prej freelancer-ave të zgjedhur fitues nga ju. Nëse ju bëni pagesa shtesë tek freelancer-i më shumë sesa vlera e ofertës origjinale, ne do ju faturojmë gjithashtu tarifën e projektit në çdo pagesë të tejkaluar.

Për projektet me orë, një tarifë prej 3% është taksuar në çdo pagesë që ju bëni tek freelancer-i.

Ju mund ta anuloni projektin nga pulti në çdo kohë deri në shtatë (7) ditë pasi projekti të jetë pranuar, për një rimbursim të plotë të tarifës.

Mund të blihen përmirësime projekti me deshirë.

Konkurset

Në kohën e postimit të një konkursi, punëdhënësit duhet të sigurojnë fonde të barabarta me çmimin total të konkursit. Ne ofrojmë Gantimin e Kthimit të Parave për këtë shumë çmimi.

Garancia e Kthimit të Parave ju jep të drejtën e kthimit të parave deri në 30 ditë nga mbyllja e konkursit nëse nuk jeni të kënaqur me kandidaturat e dërguara. Ju mund të rimbursoheni thjesht duke kontaktuar ndihmën.

Vini re se rimbursimet nuk janë të disponueshme për 'konkurset e Garantuara', dhe ky rimbursim nuk përfshin përmirësimet që ju mund të keni zgjedhur për konkursin. Nëse e keni zgjedhur një kandidaturë fituese dhe keni përfunduar dorëzimin e konkursit, gjë që ka lëshuar çmimin, ju nuk keni të drejtën e një rimbursimi.

Nuk ka tarifë për punëdhënësit për postim konkursi apo përzgjedhje të fituesit.

Për çdo kandidaturë fituese shtesë, do të duhet paguar çmimi përkatës.

Mund të blihen përmirësime konkursi sipas dëshirës.

Shërbimet

Në momentin e porositjes së një shërbimi, punëdhënësit duhet të siguronjë fonde të barabarta me çmimin total të shërbimit. Pagesa mbrohet nga Sistemi i Pagesave Milestone të Freelancer. Lëshoni pagesën vetëm atëherë kur të jeni 100% të kënaqur me punën e dorëzuar.

Për Freelancer

Freelancer e ka regjistrimin, krijimin e një profili, zgjedhjen e aftësive në projektet për të cilat jeni të interesuar, ngarkimin e një portofoli, marrjen e njoftimeve të projekteve, diskutimin e të dhënave të projektit me punëdhënësin, dërgimin e ofertave në projekte (anëtarët pa pagesë marrin fillimisht 6 oferta në muaj) dhe pjesëmarrjen në konkurse falas.

Mund të blihen përmirësime sipas deshirës për të promovuar ofertën.

Projekte

Për projektet me çmim fiks, në qoftë se ju është dhënë një projekt, dhe e pranoni, ne ju vendosim një tarifë të vogël projekti të krahasueshme me vlerën e ofertës së përzgjedhur, si tarifë fillestare. Në qoftë se ju më pas paguheni më tepër se shuma e ofertës fillestare, ne do aplikojmë tarifën e projektit për çdo pagesë të shtuar.

Për projektet me orë, tarifa aplikohet në çdo pagesë që ju bën punëdhënësi .

Tarifa për projektet me çmim fiks është 10% ose €4.00 EUR, cila të jetë më e madhe, dhe 10% për projektet me orë.

Konkurset

Dërgimi i punimeve në konkurs është falas. Tarifa e konkursit aplikohet kur ju fitoni çmimin e konkursit. Kjo tarifë faturohet kur lëshohet çmimi, që është mbasi keni fituar konkursin dhe ka përfunduar dorëzimi i materialeve të punimit sipas kërkesave të postuesit të konkursit.

Tarifa e konkursit për profesionistët freelancer është 10% ose €4.00 EUR, cila të jetë më e madhe.

Shërbimet

Nëse më pas ju punësojnë për të kryer atë Shërbim, do t'ju faturohet një tarifë prej 20% të çmimit të plotë të shërbimit që faturohet. Kjo faturohet kur shërbimi porositet me anë të zbritjes në pagesën që merrni.

Programi Freelancer i Zgjedhur

Nëse jeni në Programin Freelancer i Zgjedhur, do t'ju faturohet një tarifë projekti prej 15% kur të fitoni dhe të pranoni një projekt me Rekrutues. Kjo nuk do të faturohet paraprakisht, si në projektet e zakonshme, por kur të merrni pagesën.

Rimbursohet si Kredit Bonus

Në disa raste, kthimi i taksave mund të bëhet si kredit bonus. Ky bonus mund të përdoret vetëm brenda sajtit, dhe nuk mund të tërhiqet apo transferohet. Bonusi do të përfundojë pas 90 ditësh nga data e marrjes.

Promocion me Tarifa 0%

Tarifat e komisioneve Freelancer të projekteve për profesionistët freelancer që referojnë punëdhёnës të rinj që nuk kanë një llogari ekzistuese në Freelancer.com dhe që regjistrohen dhe krijojnë një llogari të re, do të ulet nga 10% në 0%, për të gjitha projektet e ardhshme që profesionisti referues do të kryejë për punëdhënësin e referuar.

Kjo është subjekt i kushteve në vijim:

 • Punëdhënësit e rinj duhet të referohen duke përdorur lidhjet promocionale në https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Për të shmangur çdo dyshim, komisioni i reduktuar 0% për projekt për profesionistët freelancer aplikohet vetëm për punën e kryer nga profesionisti freelancer që ka aplikuar me sukses në këtë promocion për punëdhënësin të cilit i përket aplikimi. Projektet e reja duhet të fillojnë pasi punëdhënësi të krijojë një llogari në Freelancer.com nga e cila të fillojë projektin.
 • Tarifat e komisioneve për projekt për profesionistin freelancer janë ulur nga 10% në 0% nga ky promocion. Të gjitha tarifat dhe çmimet e tjera mbeten të pandryshuara, përfshirë, por jo vetëm, tarifat e komisioneve dhe transaksioneve për punëdhënësin.
 • Ky promocion nuk është i vlefshëm për konkurset.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të shqyrtuar klasifikimet e punëdhënësve si punëdhënës të rinj për arsye të këtij promocioni, për të siguruar përdorim të drejtë të tij. Punëdhënësit duhet të kenë punuar me, dhe paguar, profesionistin freelancer që aplikon për të përdorur këtë promocion, për shembull nga një platformë tjetër. Profesionistëve freelancer mund t'u kërkohet të dërgojnë prova të kësaj pune të mëparëshme dhe të pagesës, përpara se të kenë të drejtën e uljes së komisionit. Për të fituar të drejtën për këtë promocion, punëdhënësit nuk duhet të kenë pasur asnjë llogari aktive në Freelancer.com, nga e cila është kryer pagesë gjatë 6 muajve të fundit para krijimit të llogarisë së re.
 • Tё gjithё elementet e tjerё tё Marrёveshjes sё pёrdoruesit vazhdojnё tё aplikohen - shihni https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Tё gjithё elementet e tjerë tё Tarifat dhe Çmimet vazhdojnё tё aplikohen - shihni https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer mund të kërkojë që të dyja palët të plotësojnë profilet e tyre dhe/ose të kalojnë kontrolle të identitetit përpara se të lëshohen pagesa.
 • Freelancer mund të kërkojë që informacionet për çdo projekt për të cilin aplikohet reduktimi komisioni janë të plotësohen me saktësi.
 • Ky promocion mund t'u hiqet përdoruesve të caktuar, nëse vërehen shumë kthime mbrapsht të fondeve, mashtrime apo rikthime të fondeve te klienti, nëse Freelancer mendon se ka rrezik që fondet të jenë subjekt i kthimit mbrapsht të fondeve apo rikthimit të fondeve te klienti, në raste kundërshtie mes punëdhënësit dhe profesionistit freelancer, ose për çdo arsye tjetër.
 • Freelancer është i vetmi që rezervon të drejtën absolute për të mos lejuar përdorimin e këtij promocioni, lidhur me përdorimin e drejtë të këtij promocioni, dhe për të parandaluar ndonjë mashtrim të mundshëm.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të kërkuar më shumë të dhëna nga çdo palë që aplikon për të përdorur këtë promocion, për hetimin e mashtrimit dhe për menaxhimin e rrezikut dhe qëllime të ngjashme.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të anuluar ose ndryshuar këtë promocion në çdo kohë.
 • Freelancer rezervon të drejtën për të anuluar promocionin në çdo rajon nëse ofrimi i promocionit ndonjë banori të atij rajoni, bëhet ose konsiderohet i jashtëligjshëm.

Planet e Abonimit

Zgjidhni nga një gamë e gjërë planesh abonimi për të përcaktuar tarifat që paguani për shërbimin. Ju mund të punoni në sajt edhe si punëdhënës edhe si profesionist freelancer si anëtar pa pagesë, ose të përfitoni avantazhe shtesë si anëtar me pagesë duke rritur nivelin e abonimit në një plan me pagesë.

Abonimet do të ripërtërihen mbi bazë mujore ose vjetore që nga dita e abonimit, nëse nuk anulohen. Nëse fondet janë të pamjaftueshme ne do përpiqemi ta rinovojmë abonimin tuaj deri në 30 ditë, deri sa fondet vihen në dispozicion.

Ju mund ta anuloni abonimin në çdo kohë nga faqja e parametrave të përdoruesit, gjë që do të ndalojë faturimin në fund të periudhës së abonimit tuaj pa kosto shtesë.

Shihni planet e abonimit

Tarifa të tjera

Projekte

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse përcaktohet ndryshe sipas përfitimeve të një plani abonimi me pagesë:

Postimi i një projekti FALAS
I cilësuar €9.00 EUR
Urgjent €9.00 EUR
Privat €19.00 EUR
Me kohë të plotë €181.00 EUR
Rekrutues €9.50 EUR
Marrëveshja e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €19.00 EUR
Marrëveshja e Transferimit IP €19.00 EUR
I vulosur €9.00 EUR
Prioritet €5.00 EUR
Zgjatni €9.00 EUR

Konkurset

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse përcaktohet ndryshe sipas përfitimeve të një plani abonimi me pagesë:

Postimi i një konkursi FALAS
Zgjedhja e fituesit të konkursit FALAS
Zgjedhja e fituesve shtesë FALAS
I garantuar FALAS
I cilësuar €30.00 EUR
Konkursi më i mirë €30.00 EUR
Urgjent €35.00 EUR
Thekso €15.00 EUR
I vulosur €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Marrëveshja e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €20.00 EUR
Zgjatni Kostot:
3 ditë = 15% të çmimit të konkursit
5 ditë = 20% të çmimit të konkursit
7 ditë = 30% të çmimit të konkursit
14 ditë = 40% të çmimit të konkursit
21 ditë = 50% të çmimit të konkursit
Gjysma e kostos do të përdoret për të rritur çmimin e konkursit (rrumbullakosur në numrin më të afërt të plotë).

Tarifa e ofertimit

Ofertimi për projekte FALAS
Ofertë e sponsorizuar 0.75% e shumës së ofertës (minimumi $5.00 USD, maksimumi $20.00 USD)
Thekso ofertën €1.00 EUR

Tarifat e Kandidaturës së Konkursit

Dërgo një kandidaturë FALAS
Kandidaturë e vulosur €0.50 EUR
Theksoni kandidaturën €0.50 EUR

Tarifa Adresari

Sponsorizim i drejtpërdrejtë Si është zgjedhur në momentin e sponsorizimit (minimumi €35.00 EUR)

Provime

Kryerja e një provimi Në varësi të provimit. Siç përcaktohet përpara blerjes. Zakonisht ose pa pagesë, €5.00 EUR, €10.00 EUR, ose €15.00 EUR.

Tarifë transaksioni

Tarifat e transaksionit kur përdorni Kartë Krediti, PayPal ose Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Depozitim Bankar Lokal FALAS
Transfertë ndërkombëtare €15.00 EUR
*Përdoruesit Australian kanë $0.30AUD + 0.99% për transaksionet me karta Krediti/Debiti.

Tarifa gjykimi

Tarifa e arbitrazhit për kundërshtinë e pagesës milestone është €5.00 EUR ose 5%, cila të jetë më e madhe.

Sistemi i zgjidhjes se kundërshtive është projektuar për t'u lejuar të dyja palëve të zgjidhin problemet në lidhje me pagesat milestone mes tyre pa arbitrazh.

4 ditë pas ngritjes së një mosmarrëveshjeje (ose 7 ditë nëse mosmarrëveshja ngrihet nga profesionisti freelancer) secila palë mund të zgjedhë të çojë mosmarrëveshjen drejt arbitrazhit të paguar. Pala tjetër pastaj do të ketë 4 ditë të tjera për të pranuar të paguajë këtë tarifë dhe të dy palët të paraqesin çdo provë përfundimtare. Nëse pala tjetër nuk arrin të paguajë në kohë, do të humbasë kundërshtinë.

Tarifa e gjykimit do t'i rimbursohet fituesit të kundërshtisë.

Tarifa për tërheqjet

Tarifat mund të aplikohen sipas rastit në varësi të metodës së tërheqjes. Pala e tretë që ofron metodën e tërheqjes mund të aplikojë tarifa shtesë.

Tërheqje Ekspres FALAS
PayPal FALAS
Skrill (Moneybookers) FALAS
Kartë debiti Payoneer FALAS
Transfertë ndërkombëtare €25.00 EUR

Ne vendosim një minimum tërheqjeje, pas tarifimeve, prej 30$.

Tarifa pёr mirёmbajtjen

Llogarive të Përdoruesëve që nuk janë identifikuar për gjashtë muaj do t'u vendoset një tarifë mirëmbajtjeje prej deri në $10.00 USD në muaj deri sa llogaria të mbyllet ose të riaktivizohet për depozitime, bandwidth, ndihmë dhe administrim të shpenzimeve të ofrimit hosting për profilin e përdoruesit, ruajtje portofoli, listime nëpër adresari, ofrimin e sherbimit Më Punëso, ruajtje materialesh dhe ruajtje mesazhesh. Këto tarifa do të rimbursohen pas kërkesës nga ana e përdoruesëve për riaktivizim të mëvonshëm.

Tatimet

Taksat janë aplikuar në varësi të normave dhe rregullave të vendosura nga vendi i qëndrimit / shteti i regjistruar i përdoruesit.

Australi - Goods and Service Tax (GST) 10%
Kili - Value Added Tax (VAT) 19%
Bashkimi Europian - Value Added Tax (VAT) VAT rates
India - Tax Collected at Source (TCS) 1%
India - Taksa e Zbritur në Burim (TDS) 1% / 5%
Meksikë - Mbajtje e Tatimit të Fitimit 1% / 20%
Meksikë - Value Added Tax (VAT) 16%
Rusia - Value Added Tax (VAT) 16.67%
Zvicra - Value Added Tax (VAT) 7.7%

Rimbursimi i Taksës së Barabartë Indiane

Traktati çliron freelancer-at nga detyrimet e mbajtura, për shmanguen e dyshimit, taksën e barabartë. Ju nuk do të tarifoheni ose paguani për këtë taksë, është një rimbursim.

Klient Freelancer Kush Paguan Taksë Detajet e Taksës
Rezident Indian Rezident Indian Freelancer 2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto
Rezident Indian Të tjera Klient 2% faturuar tek Klienti në pagesat bruto të milestone-ve
Të tjera Rezident Indian Freelancer 2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto
Të tjera Të tjera Asnjë Asnjë

Client

Rezident Indian

Freelancer

Rezident Indian

Who Pays Levy

Freelancer

Detajet e Taksës

2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto

Client

Rezident Indian

Freelancer

Të tjera

Who Pays Levy

Klient

Detajet e Taksës

2% faturuar tek Klienti në pagesat bruto të milestone-ve

Client

Të tjera

Freelancer

Rezident Indian

Who Pays Levy

Freelancer

Detajet e Taksës

2% faturuar tek Freelancer në fitimet bruto

Client

Të tjera

Freelancer

Të tjera

Who Pays Levy

Asnjë

Levy Details

Asnjë

* Freelancer dhe partnerët e tij nuk ofrojnë këshilla tatimore, ligjore apo financiare. Ky material është përgatitur vetëm për arsye informuese dhe nuk është krijuar për të ofruar dhe nuk duhet të besohet për këshilla tatimore, ligjore apo financiare. Duhet të këshilloheni me këshilltarët tuaj tatimorë, ligjorë dhe financiarë..

Marrëveshja e përdoruesit

Tarifat dhe çmimet e përmbledhura në këtë faqe rregullohen nga kushtet e Freelancer Marrëveshjes së Përdoruesit dhe poltikave të sajtit. Marrëveshja e Përdoruesit përmban kushte të tjera dhe duhet të lexohet plotësisht. Në veçanti pjesa 23 e Marrëveshjes së Përdoruesit përcakton pasojat e mbylljes së llogarisë suaj për shkelje të Marrëveshjes së Përdoruesit. Këto pasoja mund të përfshijnë gjoba për dëmet që Freelancer do të pësojë si pasojë e veprimeve që shkelin Marrëveshjen e Përdoruesit.