Tarifat dhe Çmimet në Freelancer

Për Punëdhënësit

Projekte

Regjistrimi, postimi i një projekti, marrja e ofertave nga profesionistët freelancer, shqyrtimi i portfolit të profesionistit freelancer dhe diskutimi i kërkesave të projektit janë falas në Freelancer. Nëse ju vendosni të zgjidhni një fitues të projektit, dhe profesionisti freelancer pranon, ne ju faturojmë një tarifë të vogël projekti në raport me vlerën e ofertës së zgjedhur, si tarifë fillestare.

Kostoja dhe mënyra e faturimit të tarifës varet nga lloji i projektit.

Për projektet me çmim fiks, një tarifë prej 3% ose €2.00 EUR (cila të jetë më e madhe) aplikohet në kohën kur një projekt në të cilin ju keni zgjedhur fituesit pranohet nga çdo profesionist freelancer që keni zgjedhur. Nëse ju më pas paguani profesionistin freelancer më tepër se shuma e ofertës fillestare ne gjithashtu do të faturojmë tarifën e projektit në çdo pagesë të shtuar.

Për projektet me orë, një tarifë prej 3% aplikohet për çdo pagesë që i bëhet profesionistit freelance.

Ju mund ta anuloni projektin nga pulti në çdo kohë deri në shtatë (7) ditë pasi projekti të jetë pranuar, për një rimbursim të plotë të tarifës.

Mund të blihen përmirësime projekti sipas dëshirës.

Konkurse

Në momentin e postimit të një konkursi, punëdhënësit duhet të sigurojnë fonde të barabarta me çmimin total të konkursit. Ne ofrojmë Garantimin e Kthimit të Parave të vlerës së këtij çmimi.

Garancia e Kthimit të Parave ju jep të drejtën e kthimit të parave deri në 30 ditë nga mbyllja e konkursit nëse nuk jeni të kënaqur me punimet e paraqitura. Ju mund të rimbursoheni thjesht duke kontaktuar ndihmën.

Vini re se rimbursimet nuk janë të disponueshme për 'konkurset e Garantuara', dhe ky rimbursim nuk përfshin përmirësimet që ju mund të keni zgjedhur për konkursin. Nëse e keni zgjedhur një kandidaturë fituese dhe keni përfunduar dorëzimin e konkursit, gjë që ka lëshuar çmimin, ju nuk keni të drejtën e një rimbursimi.

Nuk ka tarifë për punëdhënësit për postimin e konkursit apo zgjedhjen e fituesit.

Për çdo kandidaturë fituese shtesë, duhet paguar çmimi përkatës.

Mund të blihen përmirësime konkursi sipas dëshirës.

Shёrbimet

Në momentin e porositjes së një shërbimi, punëdhënësit duhet të siguronjë fonde të barabarta me çmimin total të shërbimit. Pagesa mbrohet nga Sistemi i Pagesave Milestone të Freelancer. Lëshoni pagesën vetëm atëherë kur të jeni 100% të kënaqur me punën e dorëzuar.

Për Profesionistët Freelance

Regjistrimi, krijimi i një profili, zgjedhja e aftësive për projektet për të cilat jeni i interesuar, ngarkimi i një portofoli, marrja e njoftimeve të projekteve, diskutimi i të dhënave të projektit me punëdhënësin, dëgimi i ofertave në projekte (anëtarët pa pagesë gezojnë fillimisht 8 oferta në muaj) dhe pjesëmarrja në konkurse janë falas në Freelancer.

Mund të blihen bid upgrades sipas deshirës për të promovuar një ofertë.

Projekte

Për projektet me çmim fiks, në qoftë se keni fituar një projekt, dhe e pranoni, ne ju faturojmë një tarifë të vogël projekti në raport me vlerën e ofertës së zgjedhur, si tarifë fillestare. Në qoftë se ju më pas paguheni më tepër se shuma e ofertës fillestare, ne do faturojmë tarifën e projektit për çdo pagesë të shtuar.

Për projektet me orë, tarifa aplikohet për çdo pagesë që                 ju bën punëdhënësi .

Tarifa për projektet me çmim fiks është 10% ose €4.00 EUR, cila të jetë më e madhe, dhe 10% për projektet me orë.

Konkurse

Dërgimi i punimeve në një konkurs është falas. Tarifa e Konkursit aplikohet kur ju fitoni çmimin e konkursit. Kjo tarifë merret kur lëshohet çmimi, që është mbasi ju keni fituar konkursin dhe ka përfunduar dorëzimi i materialeve të punës sipas kërkesave të postuesit të Konkursit.

Tarifa e konkursit për profesionistët freelancer është 10% ose €4.00 EUR, cila të jetë më e madhe.

Shёrbimet

Nëse pastaj juve ju pajtojnë për atë Shërbim, do t'ju faturohet një tarifë prej 20% të vlerës së plotë të shërbimit. Kjo shumë merret kur porositet shërbimi, nëpërmjet një zbritjeje në pagesën që ju vjen juve.

Programi Freelancer i Zgjedhur

Nëse jeni në Programin Freelancer i Zgjedhur, do t'ju faturohet një tarifë projekti prej 15% kur të fitoni dhe të pranoni një projekt me Rekrutues. Kjo nuk do të faturohet paraprakisht, si në projektet e zakonshme, por kur të merrni pagesën.

Rimbursohet si Kredit Bonus

Në disa raste, kthimi i taksave mund të bëhet si kredit bonus. Ky bonus mund të përdoret vetëm brenda sajtit, dhe nuk mund të tërhiqet apo transferohet. Bonusi do të përfundojë pas 90 ditësh nga data e përfitimit.

Promocion me Tarifa 0%

Tarifat e komisioneve pёr projekt pёr profesionistёt freelancer qё referojnё punёdhёnёs tё rinj qё nuk kanё njё llogari ekzistuese nё Freelancer.com dhe qё regjistrohen dhe krijojnё njё llogari tё re, do tё ulet nga 10% nё 0%, pёr tё gjitha projektet e ardhshme qё profesionisti referues do tё kryejё pёr punёdhёnёsin e referuar.

Kjo është subjekt i kushteve në vijim:

 • Punëdhënësit e rinj duhet të referohen duke përdorur lidhjet promocionale në https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Pёr tё shmangur çdo dyshim, komisioni i reduktuar 0% pёr projekt pёr profesionistet freelancer aplikohet vetem pёr punёn e kryer nga profesionisti freelancer qё ka aplikuar me sukses nё kёtё promocion pёr punёdhёnёsin tё cilit i pёrket aplikimi. Projektet e reja duhet tё fillojnё pasi punёdhёnёsi tё krijojё njё llogari nё Freelancer.com nga e cila tё fillojё projektin.
 • Tarifat e komisioneve pёr projekt pёr profesionistin freelancer janё ulur nga 10% nё 0% nga ky promocion. Tё gjitha tarifat dhe çmimet e tjera mbeten tё pandryshuara, pёrfshirё, por jo vetёm, tarifat e komisioneve dhe transaksioneve pёr punёdhёnёsin.
 • Ky promocion nuk është i vlefshëm për konkurset.
 • Freelancer rezervon të drejtën të shqyrtojë klasifikimet e punëdhënësve si punëdhënës të rinj për arsye të këtij promocioni, për të siguruar përdorim të ndershëm të tij. Punëdhënësit duhet të kenë punuar me, dhe paguar, profesionistin freelancer që aplikon për të përdorur këtë promocion, për shembull nga një platformë tjetër. Profesionistëve freelancer mund t'u kërkohet të dërgojnë informacion të mëtejshëm të kësaj pune të mëparëshme si dhe të pagesës, përpara se të kenë të drejtën e uljes së komisionit. Për të fituar të drejtën për këtë promocion, punëdhënësit nuk duhet të kenë pasur ndonjë llogari aktive në Freelancer.com, nga e cila është kryer një pagesë gjatë 6 muajve të fundit para krijimit të llogarisë së re.
 • Tё gjithё elementet e tjerё tё Marrёveshjes sё Pёrdoruesit vazhdojnё tё aplikohen - shihni https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Mbeten nё fuqi tё gjithё elementet e tjerё tё 'çmimeve dhe tarifave', pjesё e Kushteve Shtesё - shihni https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer mund të kërkojë që të dyja palët të plotësojnë profilet e tyre dhe/ose të kalojnë kontrolle të identitetit përpara se të lëshohen pagesa.
 • Freelancer mund të kërkojë që informacionet për çdo projekt për të cilin aplikohet reduktimi i komisionit të plotësohen me saktësi.
 • Ky promocion mund t'i hiqet përdoruesve të caktuar, nëse vërehen shumë kthime mbrapsht të fondeve, mashtrime apo rikthime të fondeve te klienti, nëse Freelancer mendon se ka rrezik që fondet të jenë subjekt i kthimit mbrapsht të fondeve apo rikthimit të fondeve te klienti, në raste kundërshtie ndërmjet punëdhënësit dhe profesionistit freelancer, ose çdo arsye tjetër.
 • Freelancer është i vetmi që rezervon të drejtën të mos lejojë përdorimin e këtij promocioni, lidhur me përdorimin e drejtë të këtij promocioni, dhe për të parandaluar ndonjë mashtrim të mundshëm.
 • Freelancer rezervon të drejtën të kërkojë informacion të mëtejshëm nga çdo palë që aplikon për të përdorur këtë promocion, për hetimin e mashtrimit dhe për menaxhimin e rrezikut dhe qëllime të ngjashme.
 • Freelancer rezervon të drejtën të anulojë ose të ndryshojë këtë promocion në çdo kohë.
 • Freelancer rezervon të drejtën të anulojë promocionin në çdo rajon nëse ai konsiderohet ose bëhet e jashtëligjshme t'i ofrohet promocioni ndonjë banori të atij rajoni.

Planet e Abonimit

Zgjidhni nga një gamë e gjërë planesh abonimi për të përcaktuar tarifat që paguani për shërbimin tonë. Ju mund të punoni në sajt edhe si punëdhënës edhe si profesionist freelancer si anëtar pa pagesë, ose të përfitoni avantazhe të tjera si anëtar me pagesë duke përmirësuar në një plan me pagesë.

Abonimet do të ripërtërihen mbi bazë mujore ose vjetore që nga dita e abonimit tuaj, nëse nuk anulohen. Nëse fondet janë të pamjaftueshme ne do përpiqemi ta rinovojmë abonimin tuaj për deri në 30 ditë, deri sa fondet vihen në dispozicion.

Ju mund ta anuloni abonimin tuaj në çdo kohë nga faqja e parametrave të përdoruesit, gjë që do ndalojë faturimin në fund të periudhës së abonimit tuaj pa kosto shtesë.

Shihni planet e abonimit

Tarifa të tjera

Projekte

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse specifikohet ndryshe sipas përfitimeve të planit të abonimit me pagesë:

Postimi i një projekti FALAS
Cilësuar €9.00 EUR
Urgjent €9.00 EUR
Privat €19.00 EUR
Me Kohë të Plotë €181.00 EUR
me Rekrutues €19.00 EUR
Marrëveshja e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €19.00 EUR
Marrëveshja PI €19.00 EUR
Vulosur €9.00 EUR
Me përparësi €5.00 EUR
Zgjatni €9.00 EUR
Fshi €5.00 EUR

Konkurse

Tarifat e mëposhtme mund të aplikohen sipas rastit për shërbime shtesë. Përveçse nëse specifikohet ndryshe sipas përfitimeve të planit të abonimit me pagesë:

Postimi i një konkursi FALAS
Po zgjidhet fituesi i konkursit FALAS
Po zgjidhen profesionistët freelancer fitues shtesë FALAS
Garantuar FALAS
Cilësuar €30.00 EUR
Top Konkurs €30.00 EUR
Urgjent €35.00 EUR
Thekso €15.00 EUR
Vulosur €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Marrëveshja e Ruajtjes së Sekretit (MRS) €20.00 EUR
Zgjatni Kostot:
3 ditë = 15% të çmimit të konkursit
5 ditë = 20% të çmimit të konkursit
7 ditë = 30% të çmimit të konkursit
14 ditë = 40% të çmimit të konkursit
21 ditë = 50% të çmimit të konkursit
Gjysma e kostos do të përdoret për të rritur çmimin e konkursit (rrumbullakosur në numrin më të afërt të plotë).
Çelni €4.00 EUR

Tarifa e ofertimit

Ofertat në projekte FALAS
Ofertë e sponsorizuar 2% e shumës së ofertës (minimumi $4.00 USD, maksimumi $50.00 USD)
Thekso ofertën €1.00 EUR

Tarifat e Kandidimit në Konkurs

Paraqit një Punim FALAS
Kandidaturë e Vulosur €0.50 EUR
Theksoni kandidaturën €0.50 EUR

Tarifat e Adresarit

Sponsorizimi në adresar Si është zgjedhur në momentin e sponsorizimit (minimumi €35.00 EUR)

Provime

Kryerja e një provimi Në varësi të provimit. Siç specifikohet para blerjes. Zakonisht ose pa pagesë, €5.00 EUR, €10.00 EUR, ose €15.00 EUR.

Tarifat e Transaksionit

Tarifa transaksionesh nga përdorimi i Kartës së Kreditit, PayPal apo Skrill. €0.35 EUR + 2.3%
Depozitimi Bankar Lokal FALAS
Transfertë Ndërkombëtare €15.00 EUR

Tarifat e Arbitrazhit

Tarifa e arbitrazhit për kundërshtinë e pagesës milestone është €5.00 EUR ose 5%, cila të jetë më e madhe.

Sistemi ynë i zgjidhjes se kundërshtive është projektuar për t'u lejuar të dyja palëve të zgjidhin problemet në lidhje me pagesat milestone mes tyre pa arbitrazh.

4 ditë pas ngritjes së një kundërshtie (ose 7 ditë nëse kundërshtia ngrihet nga profesionisti freelancer) secila palë mund të zgjedhë të çojë kundërshtinë drejt arbitrazhit me pagesë. Pastaj do të ketë 4 ditë të tjera që pala tjetër të pranojë të paguajë këtë tarifë dhe të dy palët të paraqesin të gjitha provat përfundimtare. Nëse pala tjetër nuk arrin të paguajë në kohë, do të humbë kundërshtinë.

Tarifa e arbitrazhit do t'i rimbursohet fituesit të kundërshtisë.

Tarifa për tërheqjet

Disa tarifa mund të aplikohen sipas rastit në varësi të mënyrës së tërheqjes. Pala e tretë që ofron mënyrën e tërheqjes mund të aplikojë tarifa shtesë.

Tërheqje Ekspres FALAS
PayPal FALAS
Skrill (Moneybookers) FALAS
Kartë debiti Payoneer FALAS
Transfertë ndërkombëtare €25.00 EUR

Ne vendosim një minimum tërheqjeje, pas tarifimeve, prej 30$.

Tarifa pёr mirёmbajtjen

Llogarive të Përdoruesëve që nuk janë identifikuar për gjashtë muaj do t'u vendoset një tarifë mirëmbajtjeje prej deri në €10.00 EUR në muaj deri sa llogaria të mbyllet ose të riaktivizohet për depozitime, bandwidth, mbështetje dhe menaxhim të shpenzimeve të ofrimit të hosting për profilin e perdoruesit, ruajtje portofoli, listime nëpër adresari, ofrimin e sherbimit Më Punëso, ruajtje materialesh dhe ruajtje të mesazheve. Këto tarifa do të rimbursohen pas kërkesës nga ana e përdoruesëve për riaktivizim të mëvonshëm.

Taksat

Banorët e Australisë janë subjekt i një T.V.SH-je prej 10%. Taksa të tjera shtetërore mund të aplikohen, në varësi të rajonit.

Marrëveshja e Përdoruesit

Tarifat dhe çmimet e përmbledhura në këtë faqe rregullohen nga kushtet Marrëveshjes së Përdoruesit të Freelancer dhe poltikave të sajtit. Marrëveshja e Përdoruesit përmban kushte të tjera dhe duhet të lexohet plotësisht. Në veçanti pjesa 23 e Marrëveshjes së Përdoruesit përcakton pasojat e mbylljes së llogarisë suaj për shkelje të Marrëveshjes së Përdoruesit. Këto pasoja mund të përfshijnë gjoba për dëmet që Freelancer do të pësojë si pasojë e veprimeve që shkelin Marrëveshjen e Përdoruesit.