Freelancer për Celularë

Krijoni projekte të reja, gjeni freelancer, dhe bashkëpunoni me kontaktet tuaja kur jeni në lëvizje me aplik. zyrtar Freelancer për iOS dhe Android.

Aplikacionet Celulare Freelancer në përdorim në pajisjet celulare Android dhe iOS

Freelancer, fitoni më shumë punë.

Zbuloni projektet e reja dhe ofertoni kur jeni në lëvizje duke përdorur aplik. Freelancer.

 • Eksploroni

  Shfletoni qindra projekte sipas aftësive e kualifikimeve tuaja.
 • Ofertë

  Përgatisni propozime dhe dërgoni oferta edhe kur jeni në lëvizje.
 • Fitoni punë

  Komunikoni me klientët tuaj dhe pranoni oferta kudo që të jeni.
Aplik. Freelancer Android - lista e projekteve

Punëdhënës, mbaroni punë më shpejt.

Gjeni profesionistë freelancer dhe filloni projektet në celular.

 • Postoni projekte

  Postoni projektin drejt e nga celulari juaj.
 • Gjeni freelancer

  Shqyrtoni ofertat dhe zgjidhni fituesit e punëve edhe kur jeni në lëvizje.
 • Administroni projektin

  Komunikoni me profesionistët e zgjedhur dhe përditësohuni kudo të jeni.
Aplik. Freelancer Android - zgjidhni ofertën