Shërbimet Freelancer

Mënya më e thjeshtë për të kryer punë online

$20 USD

2 ditë

Illustrate a Character

$10 USD

2 ditë

Proofread an article

$50 USD

3 ditë

Migrate a website from one server to another

$25 USD

2 ditë

Design a Poster

$100 USD

4 ditë

Compose a 30-second soundtrack

$20 USD

1 ditë

Record up to 500 words of written english

$1 USD

1 ditë

Remove background from a photo

$15 USD

2 ditë

Design a Realistic cartoon portrait

$10 USD

1 ditë

Transcribe 10 minutes of audio (English)

$40 USD

1 ditë

Generate an SEO Report for your website

$30 USD

2 ditë

Logo Design

$30 USD

3 ditë

500-word article in any niche

$10 USD

2 ditë

Create a Caricature

$20 USD

1 ditë

Make a Cover Image for Facebook

$50 USD

2 ditë

Design a T-shirt

$250 USD

5 ditë

Build an E-Commerce Website

$15 USD

2 ditë

Conduct a user test for a website

$80 USD

5 ditë

Build a Personal Portfolio Website

$150 USD

2 ditë

Build a Blog Website

$25 USD

1 ditë

Design a Business Card

$200 USD

4 ditë

Design an iOS App

$50 USD

2 ditë

Deploy a Website